12 தமிழ் - அரசுப் பொதுத்தேர்வு - ஒரு மதிப்பெண் விடைகள் 2024 /12th TAMIL - PUBLIC EXAM 2024 - ONE MARK ANSWERS

 


ஆண்டுத்தேர்வு 2023- 2024


பொதுத்தமிழ் - விடைகள்


1. அ.அடி எதுகை, சீர் மோனை

2. ஈ.1,iii , 2,iv,3, ii,4, i

3. ஈ. சோழன் நலங்கிள்ளியை , கோவூர்கிழார்

4. அ. நாய் 

5. அ. கடுக்காய்

6. ஈ. அ,ஆ இ அனைத்தும்

7. ஆ.iv, iii, ii, i

8. இ. 1 சரி, 2 சரி

9. ஈ. சொல்வது- சொல்லியபடி செய்வது

10. அ. வளர்ந்த

11. இ . கிறித்தவமும் தமிழும்

12.  ஆ. குறியீடு

13. அ. காளையில் பூத்த மல்லிகை மனம் வீசியது

14. இ. சாய்வு நாற்காலி

Post a Comment

0 Comments