ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - தருமபுரி - இரண்டாம் இடைத்தேர்வு - நவம்பர் 2023 / 9th SOCIAL SCIENCE - DHARMAPURI - SECOND MIDTERM TEST 2023

 


ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

இரண்டாம் இடைத்தேர்வு 

தருமபுரி மாவட்டம் 

நவம்பர் - 2023 வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments