பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் - தருமபுரி - இரண்டாம் இடைத்தேர்வு - 2023 / 10th SCIENCE - DHARMAPURI - SECOND MIDTERM TEST - 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

இரண்டாம் இடைத்தேர்வு 

தருமபுரி மாவட்டம் - நவம்பர் 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments