பல்லவி

 


பல்லவி

பெண் -  உன் கரம் பிடித்து நடக்கின்றேன் நான்
        உன் காதல் மொழி அத்தனையும் தேன்

ஆண் - வானிலவு தேனிலவாய் வெளிச்சம்தனை வீச
       வாழ்க்கையெல்லாம்  உன் பெயரை என் இதயம் பேச
       இன்று இரவும் பகலாகும் பகலும் இரவாகும்
       இதயம் ஒன்றாகும் நாம் இணைவது நன்றாகும்

சரணம்

ஆண் -   உன் பருவம் கண்டு உருகுதடி என் தேகம்
         வாழ்வின் கடைசி வரை என்னுள்ளே நீ சரிபாகம்

பெண் -  காலந்தோறும் கலங்காது பாத்திடுவேன்
         காலையிலே புது மலரெனவே பூத்திடுவேன்
         கண்மொழியின் அர்த்தங்களை கனிவுடனே செய்திடுவேன்
         உன் குடும்பம் இனி நம் குடும்பம் அன்பாலே நெய்திடுவேன்.

Post a Comment

0 Comments