எங்கள் பள்ளி

 

எங்கள் பள்ளி

பள்ளி எங்கள் பள்ளி
பள்ளி செல்வோம் துள்ளி
காலையில் தினமும் எழுந்து
கடவுளைத் தொழுவோம் விழுந்து.

மகிழ்வாய் செல்வோம் வாராய்
சீருடை அணிந்து ஜோராய்
பாடல் படித்துக் கூறாய்
பண்பால் நடப்பாய் நேராய்.

ஒன்றாய்ப் படித்திடும் தோழரிடம்
ஒற்றுமை உணர்வுடன் பழகிடுவாய்
நன்றாய்ப் பாடம் படித்து
நானிலம் போற்ற நடந்திடுவாய்.

பாடலாக்கம்
மு.மகேந்திர பாபு ஆசிரியர்

Post a Comment

0 Comments