12 ஆம் வகுப்பு - உயிரியல் - திருப்பூர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 2023 / 12th BIOLOGY - TIRUPPUR - FIRST MIDTERM TEST 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - உயிரியல்

தமிழ்வழி வினாத்தாள் pdf 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

திருப்பூர் மாவட்டம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments