ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf - 2023 /9h SOCIAL SCIENCE - MADURAI - FIRST MIDTERM TEST QUESTION pdf 2023

 


ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் 

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 02 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள்கள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments