ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் - தூத்துக்குடி - முதல் பருவத்தேர்வு ஆகஸ்ட் 2023 / 9th TAMIL - THOTHUKUDI - FIRST MIDTERM QUESTION pdf 2023 / 9ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தூத்துக்குடி - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2023

 


ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் - 07 - 08 -2023

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments