ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - தருமபுரி - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு ஆகஸ்ட் 2023 / 9th SOCIAL SCIENCE - DHARMAPURI FIRST MIDTERM QUESTION pdf

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

தருமபுரி மாவட்டம் - 07 - 08 - 2023

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments