ஒன்பதாம் வகுப்பு - கணிதம் - தருமபுரி - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 / 9th Maths - Dharmapuri - First Midterm Test - Question pdf 2023

 


ஒன்பதாம் வகுப்பு - கணிதம்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தருமபுரி மாவட்டம் - 09 - 08 -2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments

 1. ளூமநூ
  பைமபூ
  மூழபூப
  மிபூமழமத
  ஐபநாாளத9

  ReplyDelete