எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - தருமபுரி - முதல் இடைத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 / 8th social science - dharmapuri question pdf 2023

 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

எட்டாம வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

தர்மபுரி மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2023 

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments