ஆறாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள்கள் 2023 /6th SOCIAL SCIENCE - MADURAI - FIRST MIDTERM TEST - QUESTION pdf 2023

 

ஆறாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 02 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள்கள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments