பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - சிவகங்கை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் ஆகஸ்ட் 2023 / 10th SOCIAL SCIENCE - SIVAGANGAI - FIRST MIDTERM TEST - QUESTION pdf - 2023

 

பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

சிவகங்கை மாவட்டம்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு - DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments