பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் - தருமபுரி - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 / 10th science dharmapuri - first midterm test - 2023

 


பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தருமபுரி மாவட்டம் - 09 - 08 -2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments