12 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf / 12th CHEMISTRY - MADURAI - FIRST MIDTERM QUESTION pdf - 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் , 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு , 

மதுரை மாவட்டம் - 04 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள்கள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments