12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் 2023 pdf / 12th TAMIL - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM TEST QUESTION pdf 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments