12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - வேலூர் மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் ஆகஸ்ட் 2023 / 12thTAMIL VELLORE - FIRST MIDTERM TEST QUESTION pdf 2023

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

வேலூர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments