12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தஞ்சாவூர் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2023 /12th Taml Thanjavur - First Midterm Test Questiin pdf 2023i

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2023

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments