11 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேரவு வினாத்தாள் pdf 2023 / 11th CHEMISTRY - MADURAI - FIRST MIDTERM QUESTION pdf - 2023

 

11ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் , 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு , 

மதுரை மாவட்டம் - 04 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள்கள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments