11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் - சிவகங்கை மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் ஆகஸ்ட் 2023 / 11th PHYSICS - SIVAGANGAI - FIRST MIDTERM TEST - QUESTION pdf 2023

 

11 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் 

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

சிவகங்கை மாவட்டம் - ஆகஸ்ட்  2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments