11 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - மதுரை - முதல்இடைப்பருவத் தேர்வு - 2023 / 11th PHYSICS - MADURAI - FIRST MIDTERM TEST QUESTION pdf 2023

 


11 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 01 - 08 - 2023

தமிழ் & ஆங்கில வழி வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments