12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - மதுரை - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2023 / 12th Computer Science - Madurai - First Midterm Test -2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 2023

தமிழ் & ஆங்கில வழி வினாத்தாள்கள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments