12ஆம் வகுப்பு - உயிரியல் - அரசுப் பொதுத் தேர்வு - வினாத்தாள் - 2023 / 12th BIOLOGY - PUBLIC EXAM - B TYPE QUESTION pdf - MARCH 2023

 


12ஆம் வகுப்பு - உயிரியல் 

அரசுப் பொதுத் தேர்வு - வினாத்தாள் - 2023

STD 12 - BIOLOGY

GOVT.PUBLIC EXAM

B TYPE QUESTION pdf - MARCH 2023

TAMIL & ENGLISH MEDIUM

DOWNLOAD / பதிவிறக்கு


Post a Comment

0 Comments