10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - ஜூன் மாதத்தேர்வு - 2023 / 10th tamil - june 2023 - monthly test model quiestion paper pdf

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் 

ஜூன்  மாதத்தேர்வு 

இயல் 1 முழுமையும் 

இயல் 2 உரைநடை - கேட்கிறதா என் குரல் 

கவிதைப்பேழை - காற்றே வா ,  முல்லைப் பாட்டு 

10TH TAMIL - JUNE 2023

EYAL 1 & 2

MONTHLY TEST - MODEL QUESTION PAPER pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments