12ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் - ஏப்ரல் 2023 / 12th CHEMISTRY PUBLIC EXAM QUESTION PAPER pdf - APRIL 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் pdf

ஏப்ரல் - 03 - 2023

தமிழ் & ஆங்கில வழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments