10ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - அரசுப்பொதுத்தேர்வு - 2022 வினாத்தாள் / 10th SCIENCE - PUBLIC EXAM QUESTION PAPER - 2023 pdf

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

அரசுப் பொதுத்தேர்வு - 2022

தமிழ் & ஆங்கிலவழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments