8ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மாதிரி வினாத்தாள் மதுரை மார்ச் 2023 / 8th TAMIL - MODEL QUESTION - MARCH 2023 pdf

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

மாதிரி வினாத்தாள் pdf

மார்ச் - 2023

வினா உருவாக்கம்

கவிஞர்.மணி மீனாட்சி சுந்தரம் ,

பட்டதாரி தமிழாசிரியர் ,

சருகுவலையபட்டி , மேலூர் , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments