12ஆம் வகுப்பு - உயிரி தாவரவியல் - சிவகங்கை - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2023 / 12th BIO BOTANY - SIVAGANGAI - FIRST REVISION - 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - உயிரி தாவரவியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

தமிழ்வழி வினாத்தாள் 

சிவகங்கை மாவட்டம் - ஜனவரி 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments