10ஆம் வகுப்பு கணிதம் - மதுரை - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - 2023 / 10th MATHS - MADURAI - FIRST REVISION - 2023

 


பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம்

தமிழ்வழி வினாத்தாள் - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments