12ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2023 / 12th TAMIL - MADUARI - FIRST REVISION - JANUARY 2023

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - 11 - 01 - 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments