12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - விருதுநகர் மாவட்டம் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2023 / 12th TAMIL - FIRST REVISION TEST - VIRUDHUNAGAR - JANUARY 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஜனவரி 2023

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments