12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - விருதுநகர் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு 2023 / 12th PHYSICS - VIRUDHUNAGAR - FIRST REVISION TEST - JANUARY 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் 

முதல் திருப்புதல் தேர்வு

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஜனவரி 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments