12ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - மதுரை - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2023 / 12th PHYSICS - MADURAI - FIRST REVISION - JANUARY - 2023

 

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - வினாத்தாள் pdf

ஜனவரி - 2023

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments