9 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - கிருஷ்ணகிரி - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 2022 / 9th SOCIAL SCIENCE - KRISHNAGIRI - FIRST MIDTERM QUESTION pdf - 2022

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் இடைத்தேர்வு 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - 2022

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments