10 ஆம் வகுப்பு - சமூகஅறிவியல் - அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு வஅனாத்தாள் pdf 2019 / 10th SOCIAL SCIENCE - HALF YEARLY QUEZTION pdf 2019

 

பத்தாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு 

வினாத்தாள் 2019 - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments