10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் -இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு - நவம்பர் 2022 /10th TAMIL - SECOND MIDTERM QUESTION - 2022

 

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

தருமபுரி மாவட்டம் 

நவம்பர் -2022 வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments