12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - நவம்பர் 2022 / 12th TAMIL - MADURAI - SECOND MIDTERM TEST QUESTION pdf - 2022


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - வினாத்தாள் pdf

தேர்வு நாள் - 15 - 11 - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments