8 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - மதுரை - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - நவம்பர் 2022 / 8th SCIENCE - MADURAI - SECOND MIDTERM TEST - NOVEMBER 2022

 

8 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் 

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - நவம்பர் 2022

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments