12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - நவம்பர் மாதத்தேர்வு - மதுரை - மாதிரி வினாத்தாள் - 2022 / 12th TAMIL - NOVEMBER MONTHLY TEST - QUESTION pdf - 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

நவம்பர் மாதத்தேர்வு 

மாதிரி வினாத்தாள் 

வினாத்தயாரிப்பு

திரு.அ.பழனி முருகன் முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

அரசு ஆண்கள் மே.நி.பள்ளி , 

கருங்காலக்குடி , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments