11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - நவம்பர் 2022/ 11th COMPUTER SCIENCE - MADURAI - SECOND MIDTERM QUESTION pdf - 2022

 

11ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் 

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - நவம்பர் 2022

வினாத்தாள் pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments