10ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை - இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2022 / 10th TAMIL - MADURAI - SECOND MIDTERM NOVEMBER - 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் இடைப்பருவத்தேர்வு 

வினாத்தாள் - pdf

மதுரை மாவட்டம் - நவம்பர் 16 - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments