12ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் - காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf - செப்டம்பர் 2022 / 12th TAMIL - QUARTERLY EXAM QUESTION PAPER -pdf- KANCHIPURAM -

 

12 ஆம் வகுப்பு தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வினாத்தாள் - pdf

செப்டம்பர் - 21 - 2022

நன்றி : 

முனைவர். திருமதி. இளவரசி முதுகலைத் தமிழாசிரியை , காஞ்சிபுரம்.

பதிவிறக்கு / DOசெWNLOAD

Post a Comment

2 Comments