10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - தருமபுரி மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் - pdf - ஆகஸ்ட் 2022 /10th SCIENCE - DHARMAPURI - FIRST MIDTERM TEST - AUGUST 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

தருமபுரி மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments