10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - pdf /10th TAMIL - QUARTERLY MODEL QUESTION PAPER pdf -

 பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் 

காலாண்டுத்தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள்

தமிழினி உரை 

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments