9 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - மதுரை - முதல் பருவத்தேர்வு - தமிழ் வழி வினாத்தாள் - ஆகஸ்ட் 2022 / 9th SCIENCE - MADURAI - FIRST TERM TEST - AUGUST - 2022

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

தமிழ் வழி வினாத்தாள் - pdf

மதுரை மாவட்டம் - 08 - 08 - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments