7 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 / 7th SOCIAL SCIENCE - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM TEST - AUGUST - 2022

 

ஏழாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments