7 ஆம் வகுப்பு - அறவியல் - மதுரை - முதல் இடைத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 /7th SCIENCE - MADURAI - FIRST MIDTERM TEST - AUGUST -2022

 

ஏழாம் வகுப்பு - அறிவியல் 

முதல்  இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

மதுரை மாவட்டம் - 08 - 08 - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments