6 ஆம் வகுப்பு - விருதுநகர் - சமூக அறிவியல் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022

 

ஆறாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments