12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இராமநாதபுரம் மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 / 12th TAMIL - RAMNAD - FIRST MIDTERM TEST - AUGUST 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு -  பொதுத்தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2022

பதிவிறக்கு /DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments