12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - இராமநாதபுரம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் -2022 / 12th COMPUTER SCIENCE - RAMNAD - AUGUST -2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் 

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments